ภาพรวม KM เอกสาร km แยกตามหน่วย

ทั้งหมด

เอกสาร KM ทั้งหมด 295 เรื่อง

สำนักงานเลขานุการกองทัพบก2

สลก.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 9 เรื่อง

กรมกำลังพลทหารบก

กพ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 30 เรื่อง

กรมข่าวทหารบก

ขว.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมยุทธการทหารบก

ยก.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 5 เรื่อง

กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

กบ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 38 เรื่อง

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

กร.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 1 เรื่อง

สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก

สปช.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมการเงินทหารบก

กง.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 1 เรื่อง

กรมการทหารช่าง

กช.

เอกสาร KM จำนวน 17 เรื่อง

กรมการสัตว์ทหารบก

กส.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 4 เรื่อง

หน่วยข่าวกรองทางทหาร

ขกท.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมการขนส่งทหารบก

ขส.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 2 เรื่อง

กรมจเรทหารบก

จบ.

เอกสาร KM จำนวน 51 เรื่อง

กรมดุริยางค์ทหารบก

ดย.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กองทัพภาคที่ 1

ทภ.1

เอกสาร KM จำนวน 1 เรื่อง

กองทัพภาคที่ 2

ทภ.2

เอกสาร KM จำนวน 5 เรื่อง

กองทัพภาคที่ 3

ทภ.3

เอกสาร KM จำนวน 10 เรื่อง

กองทัพภาคที่ 4

ทภ.4

เอกสาร KM จำนวน 1 เรื่อง

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

นปอ.

เอกสาร KM จำนวน 1 เรื่อง

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

นรด.

เอกสาร KM จำนวน 6 เรื่อง

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

นสศ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมพลาธิการทหารบก

พธ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมแพทย์ทหารบก

พบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กองพลทหารปืนใหญ่

พล.ป.

เอกสาร KM จำนวน 9 เรื่อง

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

พล.ม.2 รอ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมยุทธโยธาทหารบก

ยย.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 6 เรื่อง

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ยศ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 27 เรื่อง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รร.จปร.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

วศ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 10 เรื่อง

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

ศซบ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

ศูนย์การบินทหารบก

ศบบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมสวัสดิการทหารบก

สก.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก

สตน.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 10 เรื่อง

สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

สธน.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง

กรมสารบรรณทหารบก

สบ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 5 เรื่อง

กรมสรรพาวุธทหารบก

สพ.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 21 เรื่อง

กรมการทหารสื่อสาร

สส.

เอกสาร KM จำนวน 9 เรื่อง

กรมสารวัตรทหารบก

สห.ทบ.

เอกสาร KM จำนวน 14 เรื่อง

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ศป.

เอกสาร KM จำนวน 2 เรื่อง

ศูนย์การทหารม้า

ศม.

เอกสาร KM จำนวน 0 เรื่อง