สถิติการเผยแพร่

หน่วย บทความ
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก2 9
กรมกำลังพลทหารบก 44
กรมข่าวทหารบก 0
โรงเรียนข่าวทหารบก 0
กรมยุทธการทหารบก 5
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก 36
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก 2
กรมกิจการพลเรือนทหารบก 0
โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก 0
สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 0
กรมการเงินทหารบก 1
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 0
กรมการทหารช่าง 8
กองพลทหารช่าง 7
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 2
กรมการสัตว์ทหารบก 4
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 0
ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร 0
กรมการขนส่งทหารบก 1
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก 1
ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก 0
กรมจเรทหารบก 51
กรมดุริยางค์ทหารบก 0
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 0
กองทัพภาคที่ 1 0
กองทัพน้อยที่ 1 0
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 0
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 0
กองพลพัฒนาที่ 1 0
กองพลทหารราบที่ 11 0
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 0
กองพลทหารราบที่ 9 0
มทบ.11 0
มณฑลทหารบกที่ 13 0
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 0
มณฑลทหารบกที่ 15 0
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ 0
มณฑลทหารบกที่ 16 0
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 0
มณฑลทหารบกที่ 17 0
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 1
มณฑลทหารบกที่ 18 0
โรงพยาบาลค่ายอดิศร 0
มณฑลทหารบกที่ 19 0
โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 0
กองทัพภาคที่ 2 1
กองทัพน้อยที่ 2 0
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 1
กองพลพัฒนาที่ 2 0
กองพลทหารราบที่ 3 0
กองพลทหารราบที่ 6 0
มณฑลทหารบกที่ 21 0
มณฑลทหารบกที่ 210 0
โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง 0
มณฑลทหารบกที่ 22 0
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 0
มณฑลทหารบกที่ 23 0
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 0
มณฑลทหารบกที่ 24 0
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0
มณฑลทหารบกที่ 25 0
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 0
มณฑลทหารบกที่ 26 0
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 0
มณฑลทหารบกที่ 27 0
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1
มณฑลทหารบกที่ 28 0
โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก 0
มณฑลทหารบกที่ 29 0
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 0
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 2
กองทัพภาคที่ 3 1
กองทัพน้อยที่ 3 0
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 0
กองพลพัฒนาที่ 3 0
กองพลทหารม้าที่ 1 0
กองพลทหารราบที่ 4 0
กองพลทหารราบที่ 7 0
มณฑลทหารบกที่ 31 0
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 1
มณฑลทหารบกที่ 310 0
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ 0
มณฑลทหารบกที่ 32 0
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 0
มณฑลทหารบกที่ 33 0
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 0
มณฑลทหารบกที่ 34 0
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 0
มณฑลทหารบกที่ 35 0
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 0
มณฑลทหารบกที่ 36 0
โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง 0
มณฑลทหารบกที่ 37 0
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 0
มณฑลทหารบกที่ 38 0
โรงพยาบาลค่ายสุริพงษ์ 0
มณฑลทหารบกที่ 39 0
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 8
กองทัพภาคที่ 4 0
กองทัพน้อยที่ 4 0
กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 0
กองพลพัฒนาที่ 4 0
กองพลทหารราบที่ 15 0
กองพลทหารราบที่ 5 0
มณฑลทหารบกที่ 41 0
มณฑลทหารบกที่ 42 0
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ 0
มทบ.43 1
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 0
มณฑลทหารบกที่ 44 0
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ 0
มณฑลทหารบกที่ 45 0
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0
มณฑลทหารบกที่ 46 0
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร 0
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ 1
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 0
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 0
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 0
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 0
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 0
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 3
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 3
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 0
ศูนย์การกำลังสำรอง 0
โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง 0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 0
กองพลรบพิเศษที่ 1 0
ศูนย์สงครามพิเศษ 0
โรงเรียนสงครามพิเศษ 0
กรมพลาธิการทหารบก 0
โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก 0
กรมแพทย์ทหารบก 0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 0
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 0
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 0
สถาบันพยาธิวิทยา 0
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 0
กองพลทหารปืนใหญ่ 9
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 0
กรมยุทธโยธาทหารบก 6
กรมยุทธศึกษาทหารบก 5
โรงเรียนนายสิบทหารบก 16
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 5
วิทยาลัยการทัพบก 0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 0
โรงเรียนศูนย์การทหารปืนใหญ่ 0
ศูนย์การทหารม้า 0
โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า 0
ศูนย์การทหารราบ 0
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 0
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 1
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 10
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก 0
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 0
ศูนย์การบินทหารบก 0
โรงเรียนการบินทหารบก 0
กรมสวัสดิการทหารบก 9
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก 10
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก 0
กรมสารบรรณทหารบก 5
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก 0
กรมสรรพาวุธทหารบก 0
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 21
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 0
กรมการทหารสื่อสาร 13
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร 0
กรมสารวัตรทหารบก 18
โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก 0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 2
ศูนย์การทหารม้า 0
รวม 252