ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงาน (โครงการ CQI)  ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ เวลา 11:07 น. | 56

  

1. หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้  โดย พ.ท.หญิง มลฤดีฯ  วันที่ 13 ก.พ. 62
2. หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ PDCA  โดย พ.ท.หญิง นฤมลฯ   วันที่ 18 ก.พ. 62
3. หัวข้อ : การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดย พ.อ.หญิง วรรณธิมาฯ   วันที่ 18 ก.พ. 62
4. หัวข้อ : การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพงาน (โครงการ CQI) โดย พ.อ.หญิง อรยาฯ  วันที่ 20 ก.พ. 62
5. หัวข้อ : การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงานโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ  โดย พ.อ.ชูศักดิ์ฯ  วันที่ 21 ก.พ. 62
6. หัวข้อ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบป้องกันโรคลมร้อน : From Excellence to Supreme Heat โดย พ.ท.ศุภณัฐ  วันที่ 21 ก.พ. 62
7. หัวข้อ :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพล โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 22 ก.พ. 62
8. หัวข้อ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับสิทธิในการบรรจุทายาท  โดย กกพ.ทภ.4 วันที่ 22 ก.พ. 62
9. หัวข้อ :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ "เกษียณสุขสันต์" โดย ทภ.4 วันที่ 22 ก.พ. 62
10. หัวข้อ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานเวชระเบียนผู้ป่วยฉุกเฉิน "บัตรสีสื่อสาร มองด้วยตาก็รู้ใจ"  โดย รพ.ค่ายจักรพงษ์ วันที่ 25 ก.พ. 62
11. หัวข้อ :  โครงการปรับย้ายในระบบ PDX โดย กพ.ทบ. วันที่ 25 ก.พ. 62
12. หัวข้อ : การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  โดย พ.ต.หญิง รพีพรฯ ทภ.3 วันที่ 26 ก.พ. 62