กิจกรรมการจัดการความรู้

การอบรมเรื่องแนวทางการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก

image image image image