สืบค้น คลังความรู้, ผลงาน CQI หน่วย

เอกสาร KM แยกตามหน่วย

KM คืออะไร?

Socialization - Tacit Knowledge

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล

Extenalization - Tacit Knowledge

ตัวบุคคลบ่มเพาะความรู้ด้วยตนเองและเรียบเรียงรวบรวมเป็นเอกสารตำราเพื่อการเผยแพร่ต่อไป

Combination - Explicit Knowledge

เป็นความรู้ที่เป็นเอกสารตำราต่าง ๆ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ได้ผ่านการเรียบเรียงและประมวลผลแล้ว

Internalization - Explicit Knowledge

การศึกษาค้นความหาความรู้จากตำราต่าง ๆ และก่อเกิดเป็นความรู้ประจำตัวบุคคลเพื่อบูรณาการต่อไป

ประมวลภาพ กิจกรรม

การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ KM ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2561

มหกรรมการจัดการความรู้ นขต.ทบ. (ส่วนกลาง)

การฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (KM FA)

รอง จก.กพ.ทบ. ประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (KM FA) โดยมีผู้แทน นขต.กพ.ทบ. เข้าร่วมการอบรมฯ เมื่อวันที่ 12-14 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา

รับรางวัล KM ติดดาว (ดีเด่น) กับ ผบ.ทบ.

แหล่งความรู้ เพื่อการพัฒนา...

แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนา สำนักงาน กพ.
HRD e-learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
THAI MOOC เรียนรู้สู่ความสำเร็จ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
E-book เพื่อทหารอาชีพ ศพย.ยศ.ทบ.
สำนักหอสมุดแห่งชาติ