สืบค้น คลังความรู้, ผลงาน CQI หน่วย

เอกสาร KM แยกตามหน่วย

KM คืออะไร?

Socialization - Tacit Knowledge

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล

Extenalization - Tacit Knowledge

ตัวบุคคลบ่มเพาะความรู้ด้วยตนเองและเรียบเรียงรวบรวมเป็นเอกสารตำราเพื่อการเผยแพร่ต่อไป

Combination - Explicit Knowledge

เป็นความรู้ที่เป็นเอกสารตำราต่าง ๆ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ได้ผ่านการเรียบเรียงและประมวลผลแล้ว

Internalization - Explicit Knowledge

การศึกษาค้นความหาความรู้จากตำราต่าง ๆ และก่อเกิดเป็นความรู้ประจำตัวบุคคลเพื่อบูรณาการต่อไป

ประมวลภาพ กิจกรรม

รับรางวัล KM ติดดาว (ดีเด่น) กับ ผบ.ทบ.