สืบค้น คลังความรู้, ผลงาน CQI หน่วย

KM RTA ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้?

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงาน (โครงการ CQI) ประจำปีงบประมาณ 2562
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดย พ.ท.หญิง มลฤดีฯ วันที่ 13 ก.พ. 62

เอกสาร KM แยกตามหน่วย

KM คืออะไร?

Socialization - Tacit Knowledge

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล

Extenalization - Tacit Knowledge

ตัวบุคคลบ่มเพาะความรู้ด้วยตนเองและเรียบเรียงรวบรวมเป็นเอกสารตำราเพื่อการเผยแพร่ต่อไป

Combination - Explicit Knowledge

เป็นความรู้ที่เป็นเอกสารตำราต่าง ๆ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ได้ผ่านการเรียบเรียงและประมวลผลแล้ว

Internalization - Explicit Knowledge

การศึกษาค้นความหาความรู้จากตำราต่าง ๆ และก่อเกิดเป็นความรู้ประจำตัวบุคคลเพื่อบูรณาการต่อไป

ประมวลภาพ กิจกรรม

ผู้แทน ทบ. เข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายจาก ท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาสมรรถนะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ KM ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2561

มหกรรมการจัดการความรู้ นขต.ทบ. (ส่วนกลาง)

แหล่งความรู้ เพื่อการพัฒนา...

แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนา สำนักงาน กพ.
HRD e-learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
OCSC e-Learning : Learning Space
E-book เพื่อทหารอาชีพ ศพย.ยศ.ทบ.
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
THAI MOOC การเรียนรู้ตลอดชีวิต
THAI MOOC เรียนรู้สู่ความสำเร็จ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย